Linuxcon EU Virtualization in the Cloud featuring Xen and XCP


Source: Linuxcon EU Virtualization in the Cloud featuring Xen and XCP (Youtube).